Miasto Opole zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku. Programy rewitalizacji stanowią narzędzie zintegrowanego planowania rozwoju obszarów miejskich. Dokumentem koordynującym w Opolu wszelkie procesy wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu będzie Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku. Opracowywany i planowany do przyjęcia w 2016 r. przez Miasto wieloletni program rewitalizacji stanowić będzie instrument programowy określający m.in. cele, zasięg terytorialny oraz planowane działania związane z odnową miasta.
Celem konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku jest zebranie uwag do przedłożonego projektu dokumentu oraz zebranie propozycji przedsięwzięć (projektów) rewitalizacyjnych wnioskowanych do ujęcia w ww. Programie.
Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.  trwać będą od 21 września 2016 r. do 5 października 2016 r. Formularze konsultacyjne prosimy składać w terminie do 5 października 2016 r.:

  • drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.opole.pl
  • osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Opola, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, ul. Koraszewskiego 7-9 (wejście od ul. Krupniczej), 45-011 Opole.

Projekt dokumentu wraz z niezbędnymi formularzami konsultacyjnymi zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (www.opole.pl).
Do pobrania:

  • Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 r. – projekt do konsultacji społecznych
  • Załącznik graficzny nr 1 – Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Opola
  • Załącznik graficzny nr 2 – Macierz komplementarności
  • Załącznik nr 3 – Aneks metodologiczny
  • formularz konsultacyjny do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.,
  • formularz zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego