Załącznik nr 1
          do zarządzenia nr OR-I.0050. 733.2013
          rezydenta Miasta Opolaz dnia 31 grudnia 2013 r.

           Wniosek na zadanie zgłoszone przez Rady Dzielnic  
 
             Rada Dzielnicy Grotowice
 
Uwagi dla osób wypełniających wniosek:

  1. Wniosek należy wypełnić na komputerze.
  2. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem pracy komisji, aby uniknąć błędów  ormalnych dyskwalifikujących wniosek.
  3. Kryteria oceny zostały określone w regulaminie pracy komisji.

 

1. Nazwa zadania (zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy):
 
Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych na terenie działki  733 obrębu Grotowice
 
2. Uzasadnienie realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i  spodziewanych efektów:

Aktualnie teren ten obejmuje skwery i place zabaw. Fragment terenu jest użytkowany jako „dziki” ogólnodostępny parking, przez mieszkańców przyległych 3 wspólnot mieszkaniowych oraz bloku socjalnego należącego do gminy Opole (plan sytuacyjny załącznik nr 1). Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez dokonanie nasad drzew i krzewów, wzmocni ich walory rekreacyjne i estetykę skwerów. Obecnie miejsce to wygląda fatalnie (foto załącznik nr 2 – koleiny i porozjeżdżany trawnik, który w czasie deszczu zamienia się w bajoro) Wydzielenie parkingu oprócz zwiększenia ilości  dostępnych miejsc parkingowych poprawi bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw. Realizacja zadania jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXI/105/07 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2007 na terenie oznaczonym symbolem 7MW.

 
Zgodność z uzasadnionymi potrzebami mieszkańców

W tej sprawie nie ma kontrowersji o czym świadczy porozumienie – deklaracja wszystkich sąsiadujących wspólnot mieszkaniowych (załącznik nr 3) oraz petycja mieszkańców osiedla Metalchem(załącznik nr 4), która została wraz z listami poparcia przekazana przez delegację mieszkańców Przewodniczącemu Rady Miasta  na spotkaniu w dniu 22.08.2012.Wydzielenie parkingu i odgrodzenie od sąsiadującego placu zabaw jest istotnym elementem z punktu widzenia mieszkańców gdyż poprawia bezpieczeństwo bawiących się dzieci oraz zwiększa ilość miejsc parkingowych

 
Posiadanie przez  Dzielnicę dokumentacji projektowej
Rada Dzielnicy dysponuje projektem technicznym parkingu  w dwóch wariantach (tańszy i droższy) (załącznik nr 5)  oraz kosztorysem  inwestorskim robót w  trzech wariantach (załącznik nr 6)
 
Publiczna dostępność wykonanego zadania
Teren rekreacyjny oraz parking będą usytuowane na terenie należącym do Gminy Opole i pozostaną ogólnodostępne, tak jak jest to obecnie.
Wkład własny  Dzielnicy
1.      Dzielnica wnosi dokumentację projektową parkingu i kosztorys inwestorski
 

3. Lokalizacja:
1) adres: Opole, ul. Srebrna, Złota
 
2) oznaczenie geodezyjne (obręb, arkusz, działka): fragment działki nr 733 obręb Grotowice
 
4. Informacje dotyczące własności gruntu/obiektu:
1) właściciel: Gmina Opole
 
2) zarządca: Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
 
5. Wartość szacunkowa kosztów zadania (brutto):

Wartość oszacowana z wykorzystaniem  kosztorysu inwestorskiego parkingu w trzech wariantach (załącznik nr 4)
Wariant I200 203 złote – zieleń + parking (z kostki betonowej + odwodnienie korytka ACO)
 
Wariant II – 81 317 złotych – zieleń+ parking (korytowanie + ułożenie krawężników oraz podbudowa nieulepszona)
 
Wariant III – 63 730 złotych – zieleń + parking (korytowanie oraz podbudowa nieulepszona)
 

Uwaga:
Kosztorys inwestorski parkingu obejmuje tylko prace budowlane , nie obejmuje kosztów ogodzenia (np. poprzez słupki stalowe, betonowe  lub inne ogrodzenie) i kosztów oznakowania parkingu (znaki drogowe ). Koszty te wynoszą szacunkowo ok. 3 000 złotych
 

6. Opinia wydziału merytorycznego ( załączeniu).
 
    ( w przypadku opinii negatywnej należy podać uzasadnienie)
 
7. Podstawę złożenia wniosku stanowi uchwała Rady Dzielnicy ……………………
      nr ……………. z dnia ………………….

 
 
 
                                                                         ……………………………………………
                                                                                   podpis Przewodniczącego  Zarządu
8. Potwierdzenie złożenia wniosku:
 
 
 

 
Obowiązkowy załącznik:
1. Uchwała Rady Dzielnicy o złożeniu wniosku na realizację zadania.
2. Opinia wydziału merytorycznego (wydana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku).
Opcjonalne załączniki:

  1. Plan sytuacyjny
  2. Foto – obecny wygląd terenu działki 733 obręb Grotowice
  3. Porozumienie – deklaracja  wspólnot mieszkaniowych
  4. Petycja mieszkańców osiedla Metalchem do władz miasta Opola
  5. Dokumentacja projektowa
  6. Kosztorys inwestorski